• Ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
 • Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, rocznych deklaracji podatkowych, INTRASTAT, sprawozdawczości dla GUS i NBP
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Opracowanie planu kont dostosowanego do wymogów sprawozdawczości polskiej, rachunkowości zarządczej oraz raportowania
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Przygotowywanie raportów i zestawień według potrzeb naszych Klientów
 • Konsultacje księgowo-podatkowe
 • Reprezentowanie Klienta w urzędach w zakresie świadczonych przez kancelarię usług 
 • Wsparcie w przypadku kontroli ze strony organów administracji państwowej oraz w przypadku badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta

Proponowany dla Klientów, którzy chcą posiadać własny dział księgowy z jednoczesnym przekazaniem firmie zewnętrznej obowiązków i odpowiedzialności Głównego Księgowego. Działania takie pozwalają na wykorzystanie własnych zasobów z jednoczesnym wprowadzeniem elementów zewnętrznej kontroli. Usługa może być wykonywana w sposób ciągły lub na czas określony (okres urlopu wychowawczego, tymczasowy wakat, inne powody nieobecności pracownika, etc.)

 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych
 • Opcjonalnie prowadzenie ewidencji rozrachunków
 • Naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
 • Sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych
 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu administracyjnym przed ZUS i US
 • Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia i innych
 • Sporządzanie oraz przekazywanie deklaracji do ZUS i US oraz PFRON
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • Tworzenie oraz prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Sporządzanie raportów i analiz
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania
 • Kompleksowa pomoc w zakresie wypełnienia dokumentacji rejestracyjnej
 • Dokonanie rejestracji w ZUS i US
 • Doradztwo w zakresie rejestracji VAT

W zależności od indywidualnych wymogów i specyfiki Klienta oraz ilości wykonanej pracy ceny podlegają negocjacji i indywidualnym ustaleniom.

Masz pytania? Nie odnalazłeś usługi, której tu szukałeś? Na pewno da się z tym coś zrobić! Skontaktuj się z nami. Dowiedz się więcej o CubeAccount.